Latest Stories

Hak Asasi Dalam Perlembagaan Malaysia: Ruang Lingkup dan Masalahnya di bawah dasar dan peraturan yang dibuat oleh pihak polis yang urnunmya boleh dirubah begitu sahaja. Melihat kepada apa yang berlaku kuasa di bawah undang undang ini juga sarna dengan apa yang kelihatan dalarn konteks Akta 1984 tadi.

Meskipun pelbagai alasan dibuat oleh pihak kerajaan dan polis, apa yang berlaku secara urnunmya ialah sekatan terhadap perhirnpunan yang kritikal terhadap kerajaan dan dasar-dasamya. Senario yang sarna juga kelihatan dalarn konteks hak untuk rnenubuhkan persatuan. Hak ini dikawal, antara lain, oleh Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta Pertubuhan 1961 dan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.

Aliran yang sarna dengan kedua-dua hak di atas tadi juga kelihatan di sini. Walau apa pun alasan yang dikernukakan oleh pihak kerajaan, kita boleh rnenyirnpulkan bahawa, sekiranya pihak berkuasa rnerasakan sesuatu pertubuhan yang hendak didaftarkan itu bertujuan rnenggarap rnaksud-rnaksud yang tidak digernari oleh pihak kerajaan, rnaka agak sukar untuk perrnohonan itu untuk diluluskan.

Seperkara yang jelas dalam kesernua undang-undang yang disebut di atas ialah betapa kuasa-kuasa itu diletakkan di tangan para pentadbir yang tidak dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kuasa rnutlak yang diberikan kepada rnereka tidak dapat diteliti oleh Parlirnen. Dalarn rnasa yang sarna para rnenteri rnenuding jari kepada birokrasi sedangkan arnalannya ialah para pegawai kerajaan bertanggungjawab rnelaksanakan dasar-dasar dan keutarnaan kerajaan.

Dengan kata lain parti pernerintah berselindung di sebalik birokrasi yang rnereka kongkong rnelalui dasar dan pengaruh rnereka. fuilah keadaan yang rnenyebabkan parti yang rnernerintah dapat rnenggunakan undang-undang tadi bagi rnengukuhkan cengkarnan dan pengaruh rnereka sedangkan pihak-pihak lain, terutarnanya yang tidak sehaluan dengan rnereka, rnendapati sukar untuk rnengarnbil bahagian dalarn proses dernokrasi.

Dari segi dernokrasi, undang-undang yang ada di Malaysia sekarang adalah tidak wajar. Bagairnanapun rnahkamah enggan rnernbuat sernakan ke atas undang undang itu. Sebaliknya rnahkamah rnemilih untuk rnengikut sahaja undang-undang yang ada rneskipun ia jelas tidak adil dan berlawanan dengan prinsip dernokrasi dan keadilan. Ini jelas dalarn kes-kes yang rnelibatkan penahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan juga kes-kes yang rnernpersoalkan keadilan di bawah sesuatu undang-undang itu. Mahkarnah bukan sahaja enggan untuk rnengarnbil sikap yang proaktif dalarn rnernpertahankan hak-hak asasi berdasarkan dernokrasi, rnalah tidak rnenyenangi idealisrne dan komitmen yang ditunjukkan oleh keputusan-keputusan para hakirn dari beberapa buah negara common law dalarn Kornanwel, sebagairnana yang rnereka tunjukkan dalam kes Karam Singh. 

Dengan kata lain, hakirn-hakirn kita bukan sahaja tidak rnengarnbil sikap yang progresif malahan rnenganggap sikap yang proaktif itu sebagai tidak wajar. Perlu dicatatkan bahawa sikap mahkamah yang tidak begitu bersedia untuk mengambil sikap yang bertentangan dengan pihak kerajaan yang memerintah ini telah lama wujud.

Secara urnumnya hakim-hakim lebih menonjolkan sikap dan pendekatan yang konservatif dalam soal-soal berhubung dengan hak-hak asasi ini. Perbicaraan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah satu contoh di mana pendekatan sedemikian sudah terlalu menonjol. Sesuatu yang telah sampai ke kemuncaknya sebingga menarik perhatian dunia sebagaimana yang terbukti dengan terbitnya laporan yang dibuat oleh beberapa pertubuhan undang-undang antarabangsa.

Walaupun sesekali kita dapat melihat keputusan-keputusan yang selaras dengan tuntutan hak-hak asasi seperti Abdul Ghani bin Haroon dan Zainur Zakaria,  kes kes seperti ini sebenarnya masih belurn merupakan aliran yang utama dan konsisten. Ini kerana dalam masa yang sarna kita masih menyaksikan kes-kes yang menyongsang arus; kes-kes yang mentafsirkan peruntukan mengenai kebebasan diri secara sempit, seperti yang diperlihatkan oleh Augustine Paul HMT dalam kes Mohamed Ezam Mohamed Noor.


Categories: